SATHIEN

สถาปนิก ออกแบบศาลพระภูมิ
ประสบการณ์ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
กว่า 30 ปี รูปแบบอาคาร เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี การก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่

เข้าแทนที่ วัสดุรูปแบบเดิมๆ
แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่เคียงคู่กับอาคารบ้านเรือน คือ
ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที
ศาลทั่วๆไปก็มีความงดงามตามแบบไทยๆ
แต่อาจไม่กลมกลืนกับอาคารยุคปัจจุบัน

เราในฐานะ สถาปนิก มีโอกาสได้ออกแบบศาล
รูปแบบล้ำสมัย ด้วยวัสดุและรูปแบบใหม่
ให้มีความทันสมัยกลมกลืนกับอาคารสมัยใหม่
ในขณะที่คงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ดั้งเดิม


จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา
จึงถือกำเนิด

SATHIEN

สถาปนิกออกแบบศาลรูปแบบล้ำสมัย
สไตล์โมเดิร์น

ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยเคียงคู่อาคารยุคปัจจุบัน

โรงงาน SATHIEN

Show Room